vesnat.ru страница 1страница 2 ... страница 10страница 11
скачать файл

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

 

 

 

Юрченко Д. А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.12.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 11434"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01527525
1.4. Місцезнаходження емітента
Донецька , Гiрницький р-он, 86115, м. Макiївка, вул. Магiстральна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062) 349 93 55 (062) 349 93 55
1.6. Електронна поштова адреса емітента
paoatp_11434@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.12.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у

Видомости НКЦПФР № 244

 

24.12.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://mak-atp11434.pat.ua/

в мережі Інтернет

23.12.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. На звiтну дату пiдписання та сдачi рiчної фiнансової звiтностi емiтента вiдбулося звiльнення посадової особи - директора Нестеренко Євгена Валерiйовича, яке було прийняте Загальними зборами ПАТ "Макiївське АТП 11434" на пiдставi заяви про звiльнення посадової особи згiдно з ст.38 КЗпП України, дата прийняття рiшення 23.09.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макiївське АТП 11434", було прийнято рiшення про призначення посадової особи - директора ПАТ "Макiївське АТП 11434" Юрченко Дениса Анатолiйовича дата прийняття рiшення 23.09.2013 р.сроком на 5 рокiв. На звiтну дату пiдписання та сдачi рiчної фiнансової звiтностi емiтента вiдбулося звiльнення посадової особи Мельникової Катерини Олександрiвни. Загальними зборами ПАТ "Макiївське АТП 11434" прийнято рiшення про призначення посадової особи - Головного бухгалтера Андронакi Л.Н., дата прийняття рiшення 23.09.2013 р. на не визначений термiн, прийняте директором ПАТ "Макiївське АТП 11434", наказ № 10/к вiд 23.09.2013 р. на пiдставi заяви посадової особи.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Титульний аркуш
707.88kb.
Титульний аркуш
1217.99kb.
Титульний аркуш
473.81kb.
Титульний аркуш
1809.46kb.
Титульний аркуш
2555.6kb.
З'ясувати особливості сімейних взаємин (у сприйнятті дитини)
56.84kb.