vesnat.ru страница 1страница 2
скачать файл


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНТУ

__________ В. В. Грабко

«___»___________ 2013 р.

М.П.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


БАКАЛАВРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)(варіативна компонента)


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
(код і назва напряму підготовки)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
(код і назва галузі знань)

КВАЛІФІКАЦІЯ

3121 — Фахівець з інформаційних технологій
(код і назва кваліфікації)

Вінниця — 2013

Передмова


РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Вінницького національного технічного університету

ВНЕСЕНО

Вінницьким національним технічним університетом

(назва вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Азаров Олексій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
Захарченко Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
Кадук Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
Роптанов Володимир Ілліч, кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
Ткаченко Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого навчального закладу є нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.ОКХ використовується під час:

 • визначення цілей освіти та професійної підготовки;

 • розроблення та коригування складових державного стандарту вищої освіти (перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями) та галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);

 • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

 • розроблення та коригування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

 • прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, планування їх підготовки та укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

 • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Вінницький національний технічний університет

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ


БАКАЛАВРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
(код і назва напряму підготовки)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
(код і назва галузі знань)


Чинний від ________________

(рік — місяць — число)

1 Галузь використання


ОКХ поширюється на систему вищої освіти, а саме: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців


Освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузі знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
(код і назва галузі знань)

напряму підготовки

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
(код і назва напряму підготовки)

освітнього рівня

повна вища освіта
(назва освітнього рівня)

Кваліфікації

3121 — Фахівець з інформаційних технологій
(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності

Технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2010
Код

Найменування виду економічної діяльності

72

Діяльність у сфері інформатизації

72.1

Консультування з питань інформатизації

72.10

Консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень

72.2

Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері

72.21

Розроблення стандартного програмного забезпечення: розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм

72.22

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення: консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розроблення web-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань

72.3

Оброблення даних

72.30

Оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовка та введення даних; експлуатація на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у web-мережі

72.4

Діяльність, пов'язана з банками даних

72.40

Надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); видання будь-якої інформації у Інтернеті; створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"; створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі; діяльність, пов'язана з порталами; пошук у web-мережі.

72.6

Інша діяльність у сфері інформатизації

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010:

2131.2 Інженер з комп’ютеринх систем,__________

і займати такі первинні посади: інженер ІI категорії.

ОКХ установлює:


 • професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів певного напряму та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

 • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

 • відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

Основними користувачами ОКХ є:

 • професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів;

 • студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної діяльності;

 • керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;

 • особи, що проходять атестацію після закінчення у вищих навчальних закладах

 • фахівці, що проходять сертифікацію.

2 Нормативні посилання


 1. Закон України №2984-ІІІ «Про вищу освіту». // Відомості Верховної Ради. — 2002.- № 20.-134 с.

 2. Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference Framework — IMPLEMENTATION OF "EDUCATION AND TRAINING 2010", Work programme, Working Group B "Key Competences", 2004.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»

 4. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2005.

 5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2005. // Видавництво «Соцінформ». — К.: 2005.

 6. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски. — Краматорськ: Видавництво центру продуктивності; 2010;

 7. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник «Вища освіта».– 2003.-№ 10.-82 с.;

 8. Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний вісник «Вища освіта».–2003.-№ 11.-55 с.

3 Визначення


У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення:

Виробнича функція (трудова, службова) — сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.Розрізняють такі виробничі функції:

 • дослідницька — функція спрямована на збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи.

 • контрольна — функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків.

 • проектувальна (проектувально-конструкторська) — функція спрямована на здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів, розробки документації на їх виготовлення).

 • прогностична — функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати прогнозування в професійній діяльності.

 • організаційна — функція спрямована на упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування — часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, тривалості та строків виконання).

 • управлінська — функція спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління — у вигляді директивних рішень).

 • технологічна — функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології.

 • технічна — функція спрямована на виконання технічних робіт в професійній діяльності.

Задача діяльності — потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить:

 • предмет діяльності (праці) — елементи навколишнього середовища, що суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт;

 • засіб діяльності (праці) — об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають “знаряддям праці”, і стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;

 • процедура діяльності (праці) — технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріальних носіях;

 • умови діяльності (праці) — характеристика оточення суб’єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники);

 • продукт діяльності (праці) — те, що одержано в результаті трансформації предмета в процесі діяльності.

  Можна виділити три види задач діяльності: • професійні задачі — задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на виконання завдання (завдань), що поставлено(і) перед фахівцем як професіоналом;

 • соціально-виробничі задачі — задачі діяльності, що пов`язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо);

 • соціально-побутові задачі — задачі діяльності, що виникають у повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих задач.

Кваліфікація — здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.

Клас задачі діяльності — ознака рівня складності задач діяльності, що вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіляються на три класи:

 • стереотипні задачі діяльності — передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;

 • діагностичні задачі діяльності — передбачають діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення із застосування раніше відібраних складних операцій і потребує використання значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації;

 • евристичні задачі діяльності — передбачають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше не відомих рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.

Компетентність — інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних предметних областях (компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності.

Компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті).Об’єкт діяльності — процеси, або (та) явища, або (та) матеріальні об’єкти, на які спрямована діяльність суб’єкта діяльності (наприклад, двигун внутрішнього згоряння, організаційно-економічна система, технологія галузі тощо). Узагальнений об’єкт діяльності фахівця з вищою освітою — загальна назва природних чи штучних систем, на зміну властивостей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існування систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фахівців.

Первинна посада — посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності.

Рівень професійної діяльності — характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт), що виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності:

 • стереотипний рівень (рівень використання) — уміння використовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних задач діяльності, та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей;

 • операторський рівень — уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні;

 • експлуатаційний рівень — уміння під час виконання конкретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень;

 • технологічний рівень — уміння під час виконання конкретних задач діяльності здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та способів їх моделювання;

 • дослідницький рівень — уміння проводити дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності.

Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції. Уміння поділяються за видами:

 • предметно-практичні — уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань діяльності;

 • предметно-розумові — уміння щодо виконання операцій з розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо);

 • знаково-практичні — уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо;

 • знаково-розумові — уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді.


4 Позначення і скорочення


У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:

А) види типових задач діяльності:

ПФ — професійна,

СВ — соціально-виробнича,

СП — соціально-побутова;б) класи задач діяльності:

С — стереотипна,

Д — діагностична,

Е — евристична;В) види уміння:

ПП — предметно-практичне,

ПР — предметно-розумове,

ЗП — знаково-практичне,

ЗР — знаково-розумове;


г) рівні сформованості уміння:

О — здатність виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р — здатність виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н — здатність виконувати дію автоматично, на рівні навички;Д) компетенції:

КСО — соціально-особистісні,

КЗН — загальнонаукові

КІ — інструментальні

КЗП — загально-професійні

КСП — спеціалізовано-професійніКСМ — комп’ютерні системи та мережі

КС — комп’ютерна системи

ПЗ — програмне забезпечення

ОС — операційна система

СПЗ — системне програмне забезпечення

БД — бази даних

5 Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних і загальнонаукових задач, та уміння що забезпечують наявність цих компетенцій


5.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників ВНТУ як соціальних особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, що визначені у таблиці Додатку А
5.2 ВНТУ готує випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь та компетенцій, що визначені у таблиці Додатка В.

У таблиці Додатка Б абревіатури компетенції та шифри умінь наведені за структурами:


Шифр компетенціїКХХ

ХХ


номер компетенціїабревіатура компетенціїб) шифр уміння

КХХ.ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер уміння, наскрізний для даної компетенції

рівень сформованості уміння

вид уміння

шифр компетенції

6 Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції
щодо вирішення типових задач професійної діяльності


6.1 Відповідно до посад, що можуть займати випускники ВНТУ, вони придатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі діяльності.

6.2 ВНТУ забезпечує опанування (досягнення) випускниками системи умінь та набуття відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка В;.У таблиці Додатка Б шифри типових задач діяльності та умінь наведені за структурами:


а) шифр типової задачі діяльності

ХХ

ХХ

Х

ХХ

Номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

клас типової задачі діяльності

вид типової задачі діяльності

Номер виробничої функції
б) шифр уміння

ХХ.Х.ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер уміння задачі, наскрізний для даної виробничої функції

рівень сформованості уміння

вид уміння

шифр типової задачі діяльностіскачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Стандарт вищої освіти вінницького національного технічного університету затверджено
292.21kb.
До 125-річчя нту «хпі» Ювілею університету – новий, почесний статус Ректор Національного технічного університету «хпі» Леонід Товажнянський, Заслужений діяч науки І техніки України, лауреат Державної премії України, д т
212.2kb.
Міністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
292.43kb.
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; І. Ф. Калуцький
63.19kb.
Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні
127.04kb.
Вищі навчальні заклади україни III-IV рівня акредитації вінницька Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького державного аграрного університету
529.64kb.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
114.04kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж вінницького національного аграрного університету
208.3kb.
Програма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з іспанської мови
94.23kb.
Робота виконана на кафедрі апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення Дніпродзержинського державного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
350.58kb.
Вимоги до оформлення "вісників київського національного університету імені Тараса Шевченка"
87kb.
Київський національний економічний університет
370.74kb.