vesnat.ru страница 1
скачать файл
УДК 657.664

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб'єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України займається виробництвом та реалізацією продукції.

Питання, пов’язані з обліком готової продукції, висвітлювали вітчизняні й зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми обліку готової продукції розглянуто в працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М. Мурашка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, а також зарубіжних вчених: П.С. Безруких, Д. Блейка, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, Ч.Т Хон грена. Але, на сьогодні, залишається ще багато невирішених питань щодо обліку готової продукції.

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за коротші проміжки часу (зміну, декаду тощо), контроль за цілістю і своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям.

Відповідно до П(С)БО 9, готова продукція відноситься до запасів. До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції [4].

З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації. Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.

Облік готової продукції здійснюється на основі первинних документів – актів, накладних, відомостей випуску продукції; документів, що засвідчують якість. З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без застосування узагальнюючих документів. Виняток становить формування оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 "Готова продукція". Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової продукції. Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на підставі первинних документів складати реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно формувати за напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу здійснювати оперативний контроль за реалізацією продукції, застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.

Випуск готової продукції за звітний місяць відображають у двох оцінках: за обліковими цінами (за плановою собівартістю) і за фактичною собівартістю, яка визначається наприкінці місяця після упорядкування звітної калькуляції, яка базується на даних аналітичного обліку.

Так, на думку Пушкаря М.С., щоб позбутися розбіжностей в оцінці готової продукції, необхідно визначити відхилення між фактичною й умовною вартістю продукції після формування калькуляції, та скласти виправні проводки: Дт 26 "Готова продукція"; Кт 23 "Виробництво" (якщо фактична собівартість готової продукції перевищує умовну вартість). Або сторнувати такий запис, якщо фактична собівартість виявиться меншою від умовної вартості [5, 376].

Вважаємо за доцільне на виробничих підприємствах до рахунку 26 "Готова продукція" відкрити два субрахунки: 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової ціни".

Пропонуємо надходження на склад готової продукції відображати записом: Дт 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; Кт 23 "Виробництво".

Одночасно  потрібно  відобразити  суму  відхилень,  яка виникає між фактичною виробничою собівартістю готової продукції та її вартістю за обліковими цінами. Якщо фактична собівартість готової продукції виявиться вищою, ніж її вартість за обліковими цінами, то додатково слід сформувати запис: Дт 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; Кт 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готовою продукції від облікової ціни".

При від'ємному значенні відхилення запис на рахунках обліку буде зворотнім: Дт 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової ціни"; Кт 261 "Готова продукція за обліковими цінами".

Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюється тим, що в аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами, а надходження та відпуск готової продукції в синтетичному обліку - за фактичною виробничою собівартістю; при цьому облікові записи в системі рахунків можуть бути різними.

Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.Список використаних джерел:

  1. Верига Ю.А. Фінансовий облік [текст]: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко.− К.: « Центр учбової літератури», 2012. − 438 с.

  2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. / Н.О.Гура. – К.: Знання, 2010. - 320 с.

  3. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. посіб. /  за заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігіна. - К.: Ельга-Н., КНТ, 2007. - 780 с.

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246 (із змінами та доповненнями).- Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/.

  5. Пушкар М.С Фінансовий облік / М.С Пушкар - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.
скачать файлСмотрите также:
Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
39.83kb.
Міністерство економіки україни наказ від 31 жовтня 2006 року n 328 Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України в листопаді 2006 року
65.2kb.
Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку
60.4kb.
Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
76.92kb.
Кількість видів нової наукоємної продукції, вироблених на основі критичної технології; потенційна місткість ринку нової наукоємної продукції; внесок у прискорення росту ввп
396.88kb.
Інструкція про порядок обліку і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію. Загальні положення
302.4kb.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" n 344, 16. 07. 2001, Наказ, Міністерство фінансів України НАКА З n 344 від 16. 07. 2001
152.23kb.
Соціально-економічне становище міста Новограда-Волинського за 8 місяців 2011 року Промисловість
47.73kb.
Л. В. Нєворова Шляхи оптимізації викладання предмету «Захист Вітчизни» для дівчат 10-11 класів Методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання, вчителів фізичної культури, «Захисту Вітчизни»
375.84kb.
Про підсумки проведення III всеукраїнського конкурсу „Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
51.53kb.
Найменування продукції
64.8kb.
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
397.15kb.