vesnat.ru страница 1
скачать файл

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(вісімнадцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

від “ 13 ” лютого 2013 р.

м. Кременчук
Про комплексну цільову

Програму «Заліснення

земельних угідь

Кременчуцького району

Полтавської області на період

2013 – 2015 роки»


Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 57 Земельного кодексу України

районна рада вирішила: 1. Затвердити комплексну цільову Програму "Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013 - 2015 роки". (Додається).

 2. Організацію виконання комплексної цільової Програми "Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013 - 2015 роки" покласти на Кременчуцьку районну державну адміністрацію.

 3. Головним розпорядником коштів комплексної цільової Програми "Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013 - 2015 роки" визначити управління агропромислового розвитку Кременчуцької районної державної адміністрації.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та екології.

ГОЛОВА

РАЙОННОЇ РАДИ В.А.КРАВЧЕНКОКОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЗАЛІСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2013 – 2015 РОКИ

Кременчук - 2013

ЗМІСТ


 1. Загальні положення 2 1. Соціально-економічні передумови 2
 1. Мета та завдання програми 5
 1. Шляхи реалізації програми 5

5.Контроль за реалізацією програми 6


6. Висновки 6

7. Додатки 7ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблена у відповідності до вимог Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", " Земельного Кодексу України", "Лісового Кодексу України" і визначає організаційні і економічні заходи в сфері охорони довкілля в Кременчуцькому районі з метою запобігання негативного впливу техногенного навантаження на навколишнє природне середовище і здоров'я мешканців району.

Сфери діяльності даної Програми - атмосферне повітря, водні і земельні ресурси.

Програма заліснення Кременчуцького району розроблена відповідно до Положення про порядок розроблення екологічних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р. № 1091, державної програми «Ліси України» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.02 р. № 581, обласної програми «Ліси Полтавщини до 2015 року».2. СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

Здоров'я населення є важливим інтегральним показником рівня соціально-економічного розвиту суспільства.

Установлено, що здоров'я населення на 20% залежить від стану забруднення навколишнього середовища.

Кременчуцький район, як територіальна одиниця всіляко залежить від міста з однойменною назвою та міста Комсомольська, розташованого на його території, їхньої промисловості, представленої підприємствами машинобудування, нафтохімії, енергетики, будівельної індустрії, легкої та харчової промисловості та інші. В основному вони є джерелом забруднення навколишнього середовища Кременчуцького регіону.

Являючись центрами урбанізації регіону, місто Кременчук та Комсомольськ проявляють значний вплив на поверхневі води за рахунок скидів неочищених дощових вод, на підземні води за рахунок втрат з комунікацій та інфільтрації забруднень крізь зону аерації, на склад ґрунтів за рахунок накопичення побутових та промислових відходів.

Обсяги викидів забруднюючих речовин в районі обумовлені насамперед об'єктами м. Кременчука та Комсомольська. Викиди від стаціонарних джерел в атмосферне повітря по м. Кременчуку складають 41% від загального рівня по області, по "м. Комсомольську - 11,7% . Основними інградієнтами, які забруднюють .атмосферу є пил, діоксид сірки, оксиди та діоксиди азоту, оксид вуглецю, формальдегід, бензопірен, важкі метали. Обсяги викидів забруднюючих речовин об'єктами м. Кременчука в атмосферне повітря перевищують викиди решти об'єктів Полтавської області. Із галузей промисловості в районі найбільше забруднюють атмосферне повітря нафтопереробна, гірничозбагачувальна, енергетична та машинобудівна промисловість.


Одночасно, неодмінною умовою ведення високопродуктивного, конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва є запобігання деградаційним процесам, збереження і підвищення родючості ґрунтів, що значною мірою визначається характером використання земель.

В останні десятиліття особливо істотно погіршився і набув загрозливого характеру стан земель сільськогосподарського призначення. Водна і вітрова ерозії - найсерйозніший фактор зниження продуктивності земельних ресурсів та деградації агроландшафтів. У структурі земельного фонду Кременчуцького району значні площі займають ґрунти з незадовільними властивостями (змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені тощо, що зумовлено здебільшого наведеними антропогенними факторами).

У процесі реформування земельних відносин значно зросла кількість і різноманітність аграрних підприємств, землевласників та землекористувачів, що ускладнило регулювання земельних відносин, призвело до порушення внутрігосподарського землеустрою і подрібнення масивів сільськогосподарських угідь. Наслідком таких процесів стало не ефективне використання малопродуктивних та деградованих земель подрібненими землекористувачами, забур'яненість територій, в тому числі, в значній мірі карантинними бур'янами.

Одним .із завдань ефективного і раціонального використання земельних ресурсів являється консервація малопродуктивних і деградованих земель, грунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно не ефективним.

Розподіл площ, передбачених до заліснення, визначається природними та геоморфологічними характеристиками територій і обумовлюється розташуванням земельних ділянок на пойменних терасах р. Дніпро і р. Псьол та схилових територіях правобережжя р. Дніпро.

Території, що потребують консервації на правобережжі р. Дніпро (Білецьківська, К.Потоківська сільські ради), представлені в основному, чорноземами типовими слабогумусованими та чорноземами типовими середньо- і сильнозмитими легкосуглинковими, залягаючими на схилах крутизною до 10* в безпосередній зоні впливу "Джерел забруднення навколишнього природного середовища м. Кременчук. г

Земельні ділянку лівого берега р. Дніпро визначені, як правило, в прибережних смугах та водоохоронних зонах водних об'єктів на території сільських рад, прилеглих до М.Кременчука та м. Комсомольська і представлені грунтами, що характеризуються деградованими, солонцюватими, змитими та супіщаними різновидами .

Враховуючи такий стан справ, актуальними залишаються питання, які потребують подальшого вирішення і є пріоритетними для району: 1. зменшення негативного впливу техногенних факторів на навколишнє
  природне середовище Кременчуцького регіону;

 2. підвищення ефективності використання земельних угідь району;

 3. забезпечення регулюючої ролі лісів в природному балансі Кременчуцького
  регіону нарівні оптимального.Поверхневі водні об'єкти району представлені Дніпродзержинським водосховищем, річками Псьол, Сухий Кагамлик, Омельник, Сухий Омельник, Сухий Кобелячок. Підземні води залягають у четвертичних водоносних

горизонтах((2іу )-

За даними спостережень стан забруднення поверхневих водних об'єктів оцінюється як помірний для Дніпродзержинського водосховища (сезонне перевищення ГДК по 2-3 компонентах) та значний для всіх малих річок району. В забруднення останніх основний внесок роблять скиди неочищених дощових вод з території району. Також значну роль відіграє відсутність процесів самоочищення з причини порушення природного гідрологічного режиму.

Загальний скид стічних вод по Кременчуцькому регіону знаходиться в межах 45-50 млн.м.куб. на рік.

Забруднення підземних вод спостерігається практично по всьому району, найбільші джерела забруднення - проммайданчики підприємств міста Кременчука та Комсомольська, ставок-випарник АТ "Укртатнафта", хвостосховище Полтавського ГЗК та Кременчуцьке міське звалище, напірний каналізаційний колектор Світловодських очисних споруд.

Так внаслідок негативного впливу Кременчуцького міського звалища та напірного каналізаційного колектору очисних споруд м. Світловодська Кіровоградської області, який проходить територією Кременчуцького району, на водоносний гаризонт населених пунктів К.Потоківської та Білецьківської сільських рад \ вода, що використовується з поверхневого горизонту не відповідає санітарно - гігієнічним вимогам по вмісту нітратів, солей та ін. При дослідженні води в зоні звалища в результаті техногенної фільтрації з 56 показників в 23 (41%) перевищення ГДК в 1,1-40 раз.

В результаті діяльності Полтавського ГЗК створилась депресійна воронка на площі більше 40 кв. км, що призвело до різкого погіршення якості питної води та стану водопостачання населених пунктів Салівської, Пришибської та Кобелячківської сільських рад.

Введення в експлуатацію в с. Бондарі ставка-випарника очисних каналізаційних споруд КНПЗ на 11 млн. куб.м стічних вод в 1967 році, призвело до забруднення водоносного горизонту нафтопродуктами, фенолами і іншими хімічними речовинами. При фільтрації із ставка-випарника підтоплена територія площею більше 80 кв. км. Для населених пунктів Бондарівської та Запсільської сільських рад питна вода підвозиться автотранспортом.

Незважаючи на значне техногенне навантаження Кременчуцького регіону, показники лісистості території району залишаються нижчими від оптимальних і складають 10 %, при оптимальних, визначених для Полтавщини - 14 %, і середніх по Україні - 15,6 %.

Значне збільшення площі лісів в Кременчуцькому районі сприятиме оздоровленню екологічної ситуації в регіоні, захисту сільськогосподарських земель від ерозійних процесів та негативного впливу зміни кліматичних умов, розширеному відтворенню і підвищенню продуктивності лісових насаджень. Таким чином, нарощування обсягів захисного лісорозведення залишається пріоритетним напрямком розвитку лісової галузі Кременчуцького району.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Мета програми - проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, створення найбільш сприятливих умов для вирішення проблеми використання земельних угідь Кременчуцького регіону, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище і жителів району, а також удосконалення всієї сфери охорони довкілля в регіоні. Основні завдання Програми :

 1. створення умов для зниження техногенного впливу на навколишнє природне
  середовище і жителів району;

 1. нарощування природоохоронного потенціалу лісів,

- забезпечення ефективного використання земельних угідь регіону;
Вирішення цих проблем планується за рахунок реалізації наступних заходів.

4. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Розвиток захисного лісорозведення, цілеспрямована консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь - перспективний шлях досягнення взаємодоповнюючих цілей - оздоровлення екологічної ситуації в регіоні, поступове збільшення лісистості території району та збереження і підвищення природної родючості ґрунтів.

Заходи по реалізації програми заліснення земельних угідь району визначаються двома етапами:


 1. посадка лісових та чагарникових культур

 2. вирощування та забезпечення збереження від пожеж лісових та чагарникових культур 2-5 років.
  Реалізація намічених заходів здійснюється державними підприємствами
  Полтавського обласного управління лісового господарства на підставі проектів
  землеустрою щодо консервації (заліснення) деградованих і малопродуктивних
  земель в межах договорів на проведення робіт по лісорозведенню на земельних
  ділянках державної власності, переданих в довгострокову оренду державному
  підприємству "Кременчуцьке лісове господарство".

Місце розташування земельних ділянок, передбачених до заліснення, визначається екологічним навантаженням окремих регіонів району, природно-кліматичними умовами та природними характеристиками ґрунтів і розподіляється:

№ п/п

Назва сільської ради

Площа, га

1

Білецьківська

84,3

2

Пришибська

70,0

3

Кам’янопотоківська

26,8

4

Омельницька

271,1

5

Піщанська

14,3
Всього по району

466,5


5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ.

Контроль за реалізацією положень цієї Програми здійснюють в межах своєї компетенції :

Кременчуцька районна державна адміністрація;


 1. Кременчуцька районна рада ;

 2. Кременчуцький районний відділ земельних ресурсів;

 3. Виконкоми сільських рад

6. ВИСНОВКИ.

У взаємодії з соціально-економічним розвитком, районна програма забезпечить ефективне використання земель району, сприятиме позитивним змінам довкілля, зменшення негативного впливу техногенних факторів на навколишнє природне середовище Кременчуцького регіону та захисту сільськогосподарських угідь від шкідливого впливу водної та вітрової ерозії.Завдання і заходи

з виконання Цільової програм и «Заліснення земельних угідь Кременчуцького районна Полтавської області на період 2013 - 2015 роки»

Найменування

завдання

Наймену вання

заходу

Значення

показників

Головний


розпорядник

районних

коштів

Джерела


фінансува

ння

Прогнозований

обсяг


фінансування

ресурсів


для виконання

завдання


т.грн.

У тому числі

за роками

т.грн


Усього


га

За роками

га

2013

2014

2015

2013

20142015

Заліснення

Посадка

Районне

Обласн.

земельних

лісових

150

50

50

50

управління

фонд

70,3

25,8

24

20,5

угідь

культур

агропромисл.

охорони

Кремен-
розвитку

навкол сер

чуцького
Кременчуцької

Районний

180,4

58,4

60

62

району
РДА, сільські ради

Сільських


рад

67

20

22

25

Заліснення

Вирощування

Районе

Обласн.

земельних

лісових

6900

2400

2300

2200

управління

фонд

952,4

318,4

318

316

угідь

культур

агропромисл.

охорони

Кремен-
розвитку

нав. сер

чуцького
Кременчуцької

Районний

119,6

41,6

40

38

району
РДА, сільські ради

Сільських


рад

375,0

120,0

125,0

130,0


Усього за


Програмою

1764,7

584,2

589

591,5


Районний

300

100

100

100


Обласн.

1022,7

344,2

342

336,5


фонд


охорони


навкол сер


Сільських

442

140

147

155


рад


Очікувані результати

виконання Цільової програми « Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013 – 2015 роки»


Найменування

завдання

Найменування

показників

виконання

завдання

Одиниці виміруЗначення

показників


Усього


За роками

2013


2014


2015


Заліснення

Створення
земельних

захисних

га

150

50

50

50

угідь

насаджень
Кремен-чуцькогорайону

Заліснення

Вирощування
земельних

захисних

га

6900

2400

2300

2200

угідь

насаджень
Кремен-чуцькогорайону

Паспорт

(загальна характеристика районної Програми)

Комплексної цільової програми заліснення земельних угідь Кременчуцького району

Полтавської області на період 2013- 2015 роки


1.

Ініціатор розроблення Програми

Кременчуцька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.01.13 року № 14 «Про підготовку Проекту Цільової програми «Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013-2015 роки»

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління агропромислового розвитку РДА, управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, сільські ради, ДП «Кременчуцьке лісове господарство»

5.

Відповідальний виконавець

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, сільські ради, ДП «Кременчуцьке лісове господарство»

7.

Термін реалізації програми

2013 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет та бюджети сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

тис.грн., у т.ч:


1764,7


9.1

Обласного бюджету, тис.грн.

1022,7

9.2

Коштів районного бюджету,тис.грн.

300


9.3

Кошти сільського бюджету, тис.грн

442,0


Ресурсне забезпечення

Комплексної цільової програми «Заліснення земельних угідь Кременчуцького району

Полтавської області на період 2013-2015 роки»Обсяг коштів, які пропонується

Залучити на виконання

програми

Всього, витрати на виконання програми

тис.грн.


У тому числі по роках

2013

2014

2015

Обласний бюджет

1022,7

344,2

342

336,5

Районний/місцевий

бюджет


300,0

100,0

100,0

100,0

Сільських рад

442,0

140,0

147,0

155,0

Інші джерела

фінансуванняВсього по програмі

1764,7

584,2

589

591,5
скачать файлСмотрите также:
Рішення від " 13 " лютого 2013 р м. Кременчук Про комплексну цільову Програму «Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на період 2013 2015 роки»
213.07kb.
Рішення від 14. 06. 2013 №18/ 20 смт Любешів Про передачу основних засобів
20.66kb.
Рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року №225-10/vі „Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 2016 роки
18.44kb.
Рішення від 24 грудня 2010 року №46 м. Долинська Про затвердження районної програми енергоефективності на 2011-2015 роки
382.88kb.
Рішенням Чернігівської районної ради 19 червня 2013 року
180.67kb.
Рішення 27. 12. 2013 №2 Про затвердження Програми з пошуку І впорядкування місць поховань жертв війни та політичних репресій у Чернігівському районі на 2014-2018 роки
173.21kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 вересня 2011 року м. Теребовля №570
13.48kb.
Рішення від 20 лютого 2013 р. №23/11 м. Нововолинськ Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
20.42kb.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік та основних напрямків розвитку на 2013-2014 роки
354.74kb.
Рішення №2874-42 VI м. Ірпінь 21 лютого 2013 року Про внесення змін до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №175-7-vi від 28 січня 2011 року „ Про затвердження Порядку видалення дерев
145.88kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2012 р м. Теребовля №83
168.21kb.
Рішення Одеської міської ради від № Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 роки м. Одеса 2013 р. Паспорт програми розвитку туризму в м. Одесі
808.98kb.