vesnat.ru страница 1
скачать файл

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2


СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №2874-42- VI

м. Ірпінь 21 лютого 2013 року


Про внесення змін до рішення сьомої сесії

шостого скликання Ірпінської міської

ради №175-7-VI від 28 січня 2011 року

Про затвердження Порядку видалення дерев,кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення

відновної вартості зелених насаджень у м.Ірпінь”

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127 „Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень” із змінами, керую­чись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада,


ВИРІШИЛА:


 1. Внести зміни у Додаток 1 до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінсь­кої міської ради №175-7-VI від 28 січня 2011 року „Про затвердження Порядку вида­лення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зеле­них насаджень у м.Ірпінь” виклавши його в редакції, що додається.

 2. Внести зміни до Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень в м.Ірпінь затвердженого рішенням сьомої сесії шостого скликання Ірпінсь­кої міської ради №175-7-VI від 28 січня 2011 року „Про затвердження Порядку вида­лення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зеле­них насаджень у м.Ірпінь”, а саме:

- У главі 1:

пункт 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів в м.Ірпінь на підставі ордера на видалення зелених насаджень, зразок якого наведений у додатку 2 до цьому Порядку.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.6. У разі видалення зелених насаджень на підставі повідомлення, декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену в проектній документації на озеленення прибудинкової території.".
- У підпункті 2.3.4 пункту 2.3 глави 2:

підпункт 2.3.4.3 викласти у такій редакції:

„2.3.4.3. До прямих витрат на оплату праці належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з

чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців,

технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України включаються до витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.„

підпункт 2.3.4.4 викласти у такій редакції:

"2.3.4.4. До інших прямих витрат зараховують всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат, а саме:

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання зелених насаджень визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.";

абзаци одинадцятий, дванадцятий підпункту 2.3.4.5 викласти у такій редакції:

"загальнодержавні податки і збори, визначені Податковим кодексом України;

місцеві податки і збори, визначені Податковим кодексом України;".

- додаток 1 до Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень в м.Ірпінь викласти в редакції, що додається.

- додаток 2 до Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень в м.Ірпінь викласти в редакції, що додається. 1. Це рішення оприлюднити на офіційному сайті Ірпінської міської ради.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника місь­кого голови Головкевича М.М., та постійні депутатські комісії з питань промислово­сті, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, транспо­рту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування, з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення.


Міський голова В.Д.СкаржинськийДодаток №1

до рішення №175-7-VI сьомої сесії VІ-го скликання Ірпінської міської ради від 28 січня 2011 року (у редакції рішення №2874-42- VI ____42____ сесії VІ-го скликання Ірпінської міської ради від „21”лютого 2013 року)ПОРЯДОК

ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ, КУЩІВ, ГАЗОНІВ В М. ІРПІНЬ


 1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі – зелені насадження) на території міста Ірпінь.
 1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
  • будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених части­ною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

  • знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порос­левих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

  • ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

  • відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється дере­вами;

  • проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні по­вітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і роз­подільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопоста­чання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

  • досягнення деревом вікової межі;

  • провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощу­вання декоративних дерев та кущів;

  • ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації..
 1. Видалення зелених насаджень на території міста Ірпінь здійснюється:
  • за рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради (далі – компетент­ний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);
  • на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 За­кону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених час­тиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.
4. Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулю­вання містобудівної діяльності”, встановлюється комісією, яка утворюється виконав­чим комітетом Ірпінської міської ради. До складу такої комісії входять предста­вники виконавчого органу міської ради, фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території, та територіального органу Держеконінспекції.
Відновна вартість зазначених зелених насаджень визначається згідно з методи­кою, затвердженою рішенням Ірпінської міської ради „Про затвердження Порядку ви­далення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зе­лених насаджень у м.Ірпінь”.
5. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.
Компетентний орган протягом трьох днів після надходження заяви затверджує склад відповідної комісії.
До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспек-ції, а також інших заінтересованих організацій.
Комісія у п'ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насад­жень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за зразком, затвердженим рішенням Ірпінської мі­ської ради „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м.Ірпінь”
У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія протягом п’яти робочих днів з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті. Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії. Кожному з членів комісії передається по одному примірнику акта.
Голова комісії готує в триденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці.
Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають вида­ленню.

6. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.


Методика визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера за­тверджені рішенням Ірпінської міської ради „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зелених на­саджень у м.Ірпінь”.
Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується на бюджетний рахунок міського бюджету м.Ірпінь відкритого у відділенні Державного казначейства.
7. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:


  • реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

  • знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і по­рослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

  • ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

  • відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється де­ревами;

  • проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітря­них ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподіль­ному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

  • досягнення деревом вікової межі;

  • провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощу­вання декоративних дерев та кущів;

  • ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

  • будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслугову­вання, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погод­ження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

  • будівництва ділянки автомобільної дороги Київ (житловий масив Ново-Біличі, вулиця Генерала Наумова) - Ірпінь (житловий масив Романівка)

8. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 5 цього Порядку.


9. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної си­туації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю грома­дян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійс­нюється негайно з подальшим оформленням акта відповідно до пункту 5 цього Поряд­ку.

10. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кла­довищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.


11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується в обов’язковому порядку під „пляму забудови” під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи, а інші зелені насадження підлягають передачі на збереження і утримання згідно укладеного договору.
Секретар ради О.І.Білецький
Додаток №1

до Порядку визначення
відновної вартості
зелених насаджень в м.Ірпінь


(у редакції рішення №2874-42- VI ____42____ сесії VІ-го скликання Ірпінської міської ради від „21”лютого 2013 року)
АКТ

обстеження зелених насаджень,

що підлягають видаленню

___________________________ "____"____________ 20____року

(назва населеного пункту)
Комісію призначено ____________________________________________

(компетентний орган, який призначив комісію,


_________________________________________________________________

номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий


_________________________________________________________________

зміст (суть) розпорядження)


Голова комісії ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


Члени комісії: 1. _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


2. _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


3. _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


Представник заявника __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


Комісія оглянула зелені

насадження за адресою _________________________________________

_________________________________________________________________
Обстеження зелених насаджень пов'язано з ______________________

(вказується причина


_________________________________________________________________

обстеження зелених насаджень (відведення земельної ділянки,

видалення зелених насаджень), якщо причиною є видалення
_________________________________________________________________

зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)


1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:
-------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Вид | Вік |Висота| Діаметр |Кількість| Якісний стан | Підлягає | Підлягає |

|з/п| зелених |(років)| (м) | стовбура| (шт.) | зелених |зрізуванню|пересаджуванню|

| |насаджень| | | на | | насаджень | (шт.) | (шт.) |

| | | | | висоті | | (хороший, | | |

| | | | |1,3 метра| | задовільний, | | |

| | | | | від | |незадовільний)| | |

| | | | | землі | | | | |

| | | | | (см) | | | | |

|---+---------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+--------------|

| 1 | | | | | | | | |

|---+---------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+--------------|

| 2 | | | | | | | | |

|---+---------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+--------------|

| 3 | | | | | | | | |

|---+---------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+--------------|

| 4 | | | | | | | | |

|---+---------+-------+------+---------+---------+--------------+----------+--------------|

| 5 | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------


Разом підлягає пересаджуванню ______дерев ______кущів

Разом підлягає зрізуванню ______дерев ______кущів


Всього видаляється:
1. Дерев ________________________________ одиниць
2. Кущів ________________________________ одиниць
3. Газонів ______________________________ га
4. Квітників ____________________________ кв.м
2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:
1. Дерев ________________________________ гривень
2. Кущів ________________________________ гривень
3. Газонів ______________________________ гривень
4. Квітників ____________________________ гривень
Разом ___________________________________ гривень
3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:
------------------------------------------------------------------

| N | Вид | Вік |Висота| Діаметр |Кількість| Якісний стан |

|з/п| зелених |(років)| (м) | стовбура | (шт.) | зелених |

| |насаджень| | |на висоті | | насаджень |

| | | | |1,3 метра | | (хороший, |

| | | | |від землі | | задовільний, |

| | | | | (см) | |незадовільний)|

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

| 1| | | | | | |

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

| 2| | | | | | |

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

| 3| | | | | | |

|---+---------+-------+------+----------+---------+--------------|

| 4| | | | | | |

------------------------------------------------------------------


Усього залишається на місці:
1. Дерев ________________________________ одиниць
2. Кущів ________________________________ одиниць
3. Газонів ______________________________ га
4. Квітників ____________________________ кв.м
4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної документації:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення

прибудинкової території, _____________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)


Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за формулою:
Сдс = Вв - Со,
де Сдс - сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;

Вв - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції "Разом" пункту 2 цього акта;

Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибудинкової території.
Висновок комісії:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва,

передаються на збереження


_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)


Голова комісії
Члени комісії
Додаток №2

до Порядку визначення
відновної вартості
зелених насаджень в м.Ірпінь


(у редакції рішення №2874-42- VI ____42____ сесії VІ-го скликання Ірпінської міської ради від „21”лютого 2013 року)


ЗРАЗОК

ордера на видалення зелених насаджень

___________________________ "____"____________ 20___року.

(назва населеного пункту)
На основі рішення від "___"_________ N ___ ____________________

(назва компетентного

органу)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
дозволяється:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місцезнаходження)
згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним

"___"__________20___ року, видалення дерев, кущів, газонів і

квітників ________________________________________________________

(кількість та вид зелених насаджень)


Термін видалення встановлюється до "____"__________20____ року.

Благоустрій та озеленення провести до "____"________20___ року.

Використання вирубаної деревини _______________________________
Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної ділянки,

передаються на збереження ________________________________________


"____"______________20____ року "____"______________20____ року
Дата відкриття ордера Дата закриття ордера
Керівник органу,

який видає ордер __________ _______________________(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
скачать файлСмотрите также:
Рішення №2874-42 VI м. Ірпінь 21 лютого 2013 року Про внесення змін до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №175-7-vi від 28 січня 2011 року „ Про затвердження Порядку видалення дерев
145.88kb.
Рішення від 27. 01. 2012 №895-vi м. Чугуїв Про внесення змін до рішення XVІ сесії
14.43kb.
Рішення 41 сесії міської ради V скликання 25. 06. 2009 №985 пропозиції
29.27kb.
Розпорядження від 01 березня 2013 р. №33 Про скликання чергової тридцять сьомої сесії міської ради шостого скликання
29.44kb.
Звіт про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року. Доповідав: Боровік Денис Володимирович, начальник фінансового управління районної державної адміністрації
14.75kb.
Рішення 23. 02. 2012 №419 м. Чернівці Про продовження терміну проведення ліквідації Головного кінотеатру імені І. Миколайчука та внесення змін в рішення 10 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 28. 07. 2011 р. №231
19.24kb.
Рішення міської ради шостого скликання від 25. 12. 2012 «Про бюджет міста на 2013 рік»
109.11kb.
Рішення від 2011 року № Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2010 року №3347
11.27kb.
Розпорядження від 13 липня 2012 року №337 Про внесення змін до районного бюджету
92.15kb.
Рішення від 28 липня 2009 року №2389 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 Про міський бюджет на 2009 рік
12.5kb.
Рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання від 07 вересня 2012 року № смт Білогір’я Про передачу автобуса лаз 695N
13.29kb.
Рішення обласної ради від 29 січня 2009 року №507-18/V „ Про обласний бюджет на 2009 рік
91.61kb.