vesnat.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.А. Александрова

ПРОГРАМА І Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Професійно-комунікативна компетентність”(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство»)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство») / Укл.: Александрова С.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 31 с.
Укладач: Александрова С.А.

Наведені програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями й темами. Включено плани лекцій і практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання і критерії оцінювання знань студентів.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 8 від 20 березня 2008 р.


ВСТУП
Проблема підготовки фахівців, конкурентоздатних як на вітчизняному, так і на ще більш вимогливому світовому ринку праці є однією з найбільш актуальних у сучасній вищої школи України. Значною мірою це стосується підготовки фахівців сфери туристської індустрії. Цей факт пов’язаний з тим, що, по-перше, молода туристська галузь потребує кваліфікованих фахівців. По-друге, згідно із законодавством України вона як одна з пріоритетних вимагає підвищення вимог до її працівників. По-третє, надзвичайна вимогливість самої сфери діяльності, для досягнення успіху в якій необхідно володіти багатьма здібностями, навичками, уміннями, працездатністю і певним талантом.

Згідно із Законом України «Про туризм» до інфраструктури ринку туристських послуг можна віднести: засоби розміщення туристів; об'єкти ресторанного господарства; засоби транспорту, що обслуговують туристів; об'єкти пізнавального, оздоровчого, культурно-історичного, релігійного, спортивного, розважального характеру, а також об'єкти іншого призначення, що використовуються при наданні туристських послуг або спеціально створені з цією метою; організації, які надають екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів і здійснюють формальності при перетинанні кордону між державами.

Об'єктом діяльності туристської індустрії є система дій, спрямованих на формування, просування і реалізацію туристського продукту, готельно-ресторанних послуг, екскурсійного, санаторно-курортного й спеціалізованого обслуговування.

ЇЇ суб'єкти забезпечують прийом, обслуговування і перевезення туристів. Це та галузь діяльності, фахівці якої мають володіти, нарівні із професійними знаннями, уміннями й навичками, комунікативною грамотністю та компетентністю як у рамках рідної культури, так і в міжкультурному спілкуванні.

Високий рівень комунікативної компетентності для фахівців туристського, курортного, готельного і ресторанного бізнесу є професійно важливою якістю, що забезпечує успішну діяльність, пов'язану з постійними міжособистісними комунікаціями.

Метою дисципліни є формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій у сфері гостинності. Предметом дисціплини є закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.

ПРОГРАМА Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст»


Галузь знань 1401 - „Сфера обслуговування”

0201 - „Культура”
Напрям підготовки 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”
Статус дисципліни - варіативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю - залік

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано й розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства.

Програма розроблена на основі:


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


1. Мета, предмет і місце дисципліни
1.1. Мета й завдання вивчення дисципліни - формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій в туріндустрії.

1.2. Предмет вивчення: закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається на дану дисципліну

ГСЕП 1 Психологія
ГСЕП 5,6. Українська мова професійного спрямування
ГСЕП 13. Етика й естетика
ПП 23. Менеджмент туризму
ВПП 1 Ефективні комунікації
ВСПП 8 Соціальні технології
2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)Модуль 1. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 2/72
Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера міжособистісних і міжкультурних комунікацій
УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри, їх види й способи подолання

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.
Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікацій у сфері туризму
УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.4. Рекомендована література
Див. Робочу програму навчальної дисципліни „Управління персоналом”.
5. Анотація
Анотація програми навчальної дисципліни

«ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

Мета і завдання вивчення дисципліни: формування професійної комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні ко­мунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій

Предмет вивчення: загальні поняття з ділового професійного спілкування та комунікацій у сфері туризму як на міжособистісному, так і на міжкультурному рівнях, типові комунікативні ситуації в туріндустрії.
Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування і комунікацій
УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види і способи подолання.

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.

Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії
УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.


Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И
Робоча програма розроблена на основі:
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм”, спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» наведена в табл. 1.
Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність»

Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ECTS - 2, у тому числі: змістових модулів – 2;

самостійна робота.Шифр та назва напряму 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа
Варіативна. Рік підготовки – 5.

Семестр – 9.Кількість годин: усього – 72;

за змістовими модулями:

ЗМ1 – 24

ЗМ2 - 48


Шифр та назва професійного спрямування 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа
Лекції – 18 годин.

Практичні заняття – 18 годин.

Самостійна робота – 36 годин.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість занять за тиждень – 0/1.Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст».

Вид підсумкового контролю: залік.

Основними видами навчальних (аудиторних) занять, у процесі яких студенти отримують необхідні знання, є лекції, практичні заняття, консультації. Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який сприяє формуванню практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичного й практичного кола проблем, що вивчаються дисципліною, є самостійна робота студента.

Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

  1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

Дисципліна «Професійно-комунікативна компетентність» є варіативною для підготовки спеціалістів напрямів 7.020107 - „Туризм”, 7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”

Необхідна навчальна база для вивчення дисципліни: з метою оптимального засвоєння матеріалу студенти мають до початку вивчення дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» опанувати знання, уміння і навички з дисциплін: Психологія, Українська мова професійного спрямування, Етика й естетика, Менеджмент туризму, Соціальні технології, Ефективні комунікації

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із наступних питань:  • комунікації у сфері туристської індустрії;

  • види комунікацій ву сфері туристської індустрії;

  • комунікативні бар’єри й основні засоби їх подолання;

  • психологічні основи процесу комунікації.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:

  • аналізувати й прогнозувати поведінку співрозмовника;

  • вести ефективні комунікації у професійній діяльності;

  • орієнтуватися в невербальних аспектах ведення комунікації

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.

  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Професійно-комунікативна компетентність»

При вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» студенти мають ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами і методами навчання, видами й методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» складається з двох модулів, кожний з яких вміщує відносно окремий блок дисципліни.

Основними видами навчальних (аудиторних) і позааудиторних занять при вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» є лекції, практичні заняття і самостійна робота студентів. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліниМодулі (семестри) й змістові модуліВсього, кредит/

годин


Форми навчальної роботи

Лекції

Практичні

СРС

Модуль 1. Професійно-комунікативна компетентність

72

18

18

36

Змістовий модуль 1.1 Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування та комунікацій.


УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.


16

6

4

6

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види та способи подолання


14

2

4

8

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації.


10

2

2

6

Змістовий модуль 1.2 Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії.


УНЕ 1. Техніка успішної презентації в туріндустрії.


10

2

4

4

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами в туріндустрії


8

2

2

4

УНЕ 3. Ділові переговори в туріндустрії.


8

2

2

4

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет


6

2
4
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и „ Професійно-комунікативна компетентність
445.79kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти
52.35kb.
Одним із основних чинників оперативного реагування на зміни ринку праці є підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян шляхом професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації
41.95kb.
Методичні рекомендації з організації роботи Європейських клубів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Хмельниччини Діяльність Євроклубів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
1102.41kb.
Програма навчальної дисципліни
471.52kb.
Програма навчальної дисципліни
136.84kb.
Програма для студентів спеціальності 03. 03. 03 Видавнича справа та редагування Затверджено на засіданні кафедри
266.3kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
245.66kb.
Навчальна : узагальнити і закріпити знання з теми,перевірити,оцінити та скорегувати знання учнів; Виховна
215.47kb.
Старіння кадрів державної служби є поки що невідворотним процесом, який охопив увесь ринок праці України
15kb.
Образ учителя в українській художній літературі
19.04kb.
Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12010101 Лікувальна справа (Фельдшер)
594.2kb.