vesnat.ru страница 1
скачать файл
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРОГРАМА


курсу “Римське цивільне право”

/тематичний план, список рекомендованої літератури,питання до заліку
для студентів спеціальності :

7.060101 “Правознавство “

Укладач: д.ю.н., проф. Безклубий І.А.

КИЇВ -2008


Програма курсу “Римське цивільне право “

( укладач : д.ю.н., професор І.А. Безклубий ) для студентів за спеціальністю 7.060.101 “Правознавство“, рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол від „__”_______________2008 р. №

Мета курсу “Римське цивільне право - вивчення основних принципів, доктринальних засад, правових джерел, окремих понять, термінів, визначень, дефініцій, юридичних категорій та інститутів римського цивільного права, ознайомлення з особливостями правового регулювання цивільних відносин і головними конструкційно-догматичними проблемами, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розуміння сучасного права.

Курс передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення сучасного цивільного права.

Тематичні плани з курсу

Римське цивільне право


Тема 1-2. Предмет і система римського цивільного права. Джерела римського права
1. Поняття римського цивільного права

2. Система римського права. Інститути римського цивільного права

3. Римське право і сучасна юриспруденція.

4. Поняття та види джерел римського цивільного права.

5. Кодифікація Юстиніана

6. Діяльність юристів.


Література:

1. Дронніков В.К. Римське приватне право.- К., 1962.

2. Бірюков Ю.М. Государство и право Древнего Рима.- М., 1969.

3. Катрич В.М. Государство и право Древнего Рима.- К., 1974.

4. Рясенцев В.А. Сборник схем по римскому гражданскому праву.- М., 1979.

5. Савельєв В.А. История римского частного права.- М., 1986.

6. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности, государства. Соч. 2-е изд. Т. 21.

7. Подопригора А.А. Схемы по римскому гражданскому праву.- Пенза, 1991.

8. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

9. Хутыз М. Римское частное право.- М., 1994.

10. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів. Вид. 3 –є, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

11. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под редакцией члена-корр. РАН, професора В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА – М НОРМА, 1996.

12. Покровский И.А. История Римского права / И.А. Покровский. – Мн.: Харвест, 2002.

13. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чешск. – М.: Юрид. лит., 1989.

14. Римское частное право: Учебник под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юрист, 1994.

15. Пам’ятники римського права: Закони XII таблиц. Институции Гая. Дигести Юстиниана. – М.: зерцало, 1997.

16. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник.. К.: Юрінком інтер, 2003.

17. Газиева И.А. Латынь и римское право: учеб. для вузов - М.: Экзамен, 2004.

18. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Издание 2-е, – М.: 2005.

19. Гетьман-Павлова Римское частное право. Курс лекций в схематическом изложении. Учебное пособие. М.: Юристь, 2005.

20. Скрипилев Е.А Основы римского права. М.: 2005.

21. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.

22. Новицкий И.Б. Римское право. 7-е изд., М.: Теис, 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Суворий закон, але це закон - Dura lex, sed lex

2. З точки зору чинного закону - De lege lata

3. З точки зору майбутнього закону - De lege ferenda


Тема 3. Вчення про позов
1. Поняття і види судових процесів.

2. Поняття і види позовів.

3. Особливі засоби преторського захисту.

4. Поняття позовної давності. Перерва та призупинення позовної давності.


Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М., 1956, 1960, 1972.

2. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. - Л., 1974.

3. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. - М., 1991.

4. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

5. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник.. К.: Юрінком інтер, 2003.

6. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Издание 2-е, – М.: 2005.

7. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.


Юридичні визначення, правила та терміни

1. Право є мистецтво добра і справедливості - Jus est ars boni et aequi

2. Вище право - вища несправедливість (тобто право, доведене до крайнього формалізму, призводить до беззаконня) - Summum jus, aumma injuria

3. Хай живе правосуддя - Fiat justitia!


Тема 4. Особи
1. Поняття особи.

2. Правоздатність. Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності.

3. Правове положення римських громадян.

4. Поняття дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні.

5. Поняття юридичної особи та її правові ознаки.
Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. – М.: «Статут», 2000.

4. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.

5. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Издание 2-е, – М.: 2005.


Юридичні визначення, правила та терміни

1. Звичай править законом - Mos legem regit

2. Закон не має зворотньої сили - Lex prospisit, non respicit

3. Закон завжди точний - Lex semper certa est
Тема 5. Сімейні правовідносини
1. Сім`я у римській державі. Агнатське та когнатське споріднення.

2. Шлюб та його види.

3. Майнові відносини подружжя.

4. Батьківська влада.


Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Пам’ятники римського права: Закони XII таблиц. Институции Гая. Дигести Юстиниана. – М.: зерцало, 1997.

4. Гетьман-Павлова Римское частное право. Курс лекций в схематическом изложении. Учебное пособие. М.: Юристь, 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Батько є той, на кого показує шлюб - Pater est quem nuptiae demonatrant

2. Діяти законним чином - Per legis actiones

3. Насильство дозволяється відбивати силою - Vim vi repellere licet

4. Роз`яснення юридичних понять - Definitio
Тема 6. Речове право. Право власності
1. Поняття та види речового права.

2. Поняття володіння та його види. Захист володіння.

3. Поняття права власності. Види права власності.

4. Зміст права власності.

5. Набуття права власності.

6. Захист права власності.


Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.


Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Нікого не можна силою витягти з його дому (на суд або в тюрму) - Nemo de domo sua extrahi debet

2. Право володіти - Jus possidendi

3. Право користуватися - Jus udendi

4. Право розпоряджатися - Jus abudendi

5. Право захищати - Jus vidicandi

6. Безхазяйна річ слідує за тим, хто її першим захопив - Res nullius cedit primo occupanti
Тема 7. Права на чужі речі
1. Поняття прав на чужі речі.

2. Сервітути. Поняття і види.

3. Емфітевзіс і суперфіцій.

4. Застава та її форми.Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Гетьман-Павлова Римское частное право. Курс лекций в схематическом изложении. Учебное пособие. М.: Юристь, 2005.

4. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Издание 2-е, – М.: 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни

1. Не може бути сервітуту на власну річ - Nulli res sua servit

2. Право користування чужою землею - Jus emphyteutioum

3. Право користування чужою землею для забудови - Superficies

4. Право користування чужим приміщенням - Habitatio

5. Право користування чужою річчю без одержання прибутків від неї - Usus

6. Право користування чужою річчю і одержання прибутків від неї - Usufructus
Тема 8. Загальне вчення про зобов`язання
1. Поняття зобов`язання.

2. Підстави виникнення зобов’язання.

3. Зміст зобов`язання.

4. Класифікація зобов`язань.

5. Сторони в зобов`язанні.

6. Виконання зобов`язання.

7. Наслідки невиконання зобов`язання.
Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме: Долговой вопрос ( VI - IV вв. до н.э.). – М.: Юрист, 1994.

4. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Ніхто не повинен наживатися на чужих збитках - Nemo ex aliena iactura lucrum facere debet

2. Зобов`язання не виникає, якщо його предмет неможливий -Impossibilium nulla est obligatio

3. Зобов`язання - obligtio

4. Дати - Dare

5. Зробити - Facere

6. Надати - Praestare
Тема 8. Договори
1. Поняття договору. Види договору.

2. Умови дійсності договору.

3. Зміст договору.

4. Реальні договори.

5. Консенсуальні договори.
Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Гетьман-Павлова Римское частное право. Курс лекций в схематическом изложении. Учебное пособие. М.: Юристь, 2005.

4. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Контракт є взаємне зобов`язання (тобто угода сторін) - Contractus est ultro citroque obligatio

2. Проформа, заради форми (дотривання формальностей при укладанні договорів) - Pro forma

3. Ніхто не може бути суддею у власній справі - Nemo iudex in propria causa

4. Договірне право - Lex contractus
Тема 9. Право спадкування
1. Поняття і види спадкування.

2. Спадкування за заповітом.

3. Спадкування за законом.
Література:

1. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1993.

2. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К., 1995.

3. Пам’ятники римського права: Закони XII таблиц. Институции Гая. Дигести Юстиниана. – М.: зерцало, 1997.

4. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М.: 2005.
Юридичні визначення, правила та терміни:

1. Не можна одночасно спадкувати одну й ту ж саму спадщину і по заповіту, і по закону - Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest

2. Заповіт - Testamentum

3. Спадкоємець - завжди спадкоємець - Semel heres semper heres

4. В силу службового обов`язку - Ex officio

5. Точна копія чого-небудь - Facsimile

6. В силу закону - Ipso jure

7. Законність - основа держави - Legalitas regnorum fundamentum

8. Забороняю - Veto

9. Я бажаю, я хочу - Volo

10. Дружба прикрашає життя - Amitia vitam ornat

11. Платон мій друг, але істина дорожче - Amicus Plato, sed maqis veritas

12. Я мислю, отже - існую - Cogito, ergo sum

13. Пока живу, надіюсь - Dum spiro, spero

14. Навчаючи, вчимося - Docendo discimur

15. Погана трава швидко росте - Mala herba cito crescit

16. Ганебно жити чужим розумом - Miserium est arbitro aeterius vivere

17. В здоровому тілі здоровий дух - Mens sana in corpore sano

18. Жодного дня без рядка - Nula dies sine linea

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ

РИМСЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО”


1. Роль кодифікації Юстініана.

2. Манціпація.

3. Види володіння.

4. Умови вступу в шлюб.

5. Набуття та припинення права власності.

6. Поняття спадкування.

7. Відмінність римського цивільного права від римського приватного права.

8. Умови дійсності договору.

9. Спадкування за правом представлення.

10. Право на чужі речі.

11. Vis maior.

12. Види речей.

13. Зміст права власності.

14. Спадкова трансмісія.

15. Поняття речей.

16. Виникнення та припинення володіння.

17. Емфітевзіс.

18. Еманціпація.

19. Позовна давність.

20. Поняття права власності.

21. Батьківська влада.

22. Суперфіцій.

23. Спадкування за законом.

24. Підстави припинення шлюбу.

25. Посесорний захист.

26. Новели Юстініана.

27. Система державного суду.

28. Види зобов`язань.

29. Відмінність кодексу Юстініана від сучасного кодексу.

30. Поняття володіння.

31. Іпотека.

32. Culpa.

33. Відмінність одностороннього правочину від одностороннього договору.

34. Відмінність реальних контрактів від консесуальних.

35. Реституція.

36. Негаторний позов.

37. Основи римської сім`ї.

38. Особливості формулярного процесу.

39. Позадоговірні зобов`язання.

40. Поняття суду, судового процесу.

41. Фідуціарна угода.

42. Опіка і піклування.

43. Припинення зобов`язань.

44. Визначення римського цивільного права.

45. Спадкування за заповітом.

46. Стипуляція.

47. Часткова дієздатність.

48. Особливі засоби преторського захисту.

49. Causa.

50. Джерела пізнання римського приватного права.

51. Види володіння.

52. Діяльність юристів - як джерело правоутворення.

53. Види речового права.

54. Підстави виникнення зобов`язань.

55. Відмінність едиктів магістратів від едиктів імператора.

56.Види позовів.

57. Поняття юридичної особи.

58. Відмінність звичаю від звичаєвого права.

59. Майнові відносини подружжя.

60. Поняття зобов`язального права.

61. Види юридичних осіб в Римі.

62. Роль претора у легісакціоному і формулярному процесах.

63. Сторони у зобов`язанні.

64. Ознаки юридичної особи.

65.Вербальні та літтеральні контракти.

66. Види права власності.

67. Сервітут.

68. Спадкування за законом.

69. Інституції Юстініана.

70. Види консесуальних контрактів.

71. Відмінність речового права від зобов`язального права.

72. Учасники і сторони процесу.

73. Петіторний захист.

74. Система римського приватного права.

75. Засоби забезпечення зобов`язань.

76. Види реальних контрактів.

77. Предмет регулювання цивільно-правових відносин.

78. Обмежена дієздатність.

79. Поняття позову.

80. Суб`єкти римського цивільного права.

81. Поняття договору.

82. Предмет римського приватного права.

83. Поняття делікту.

84. Елементи кодифікації Юстініана.

85. Конкубінат.

86. Система цивільного процесу.

87. Джерела правоутворення.

88. Поняття шлюбу.

89. Поняття цивільної правоздатності.

90. Поняття зобов`язання.

91. Поняття сім`ї.

92. Рабський пікулій.

93. Наслідки визнання набувача добросовісним і недобросовісним.

94. Особливості легісакційного процесу.

95. Віндікація.

96. Рецепція римського приватного права.

97. Поняття особи та суб`єкта права.

98. Застава.99. Наслідки невиконання зобов’язання

100. Bona fides
скачать файлСмотрите также:
Програма курсу "Римське цивільне право"
128.32kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України"
247.23kb.
Програма курсу "філософія 1"
276.72kb.
Програма курсу " Філософія-1" (для студентів бакалаврату фпрН)
170.12kb.
Програма курсу "Людина і суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів
60.21kb.
Робоча програма з курсу "Системи обробки економічної інформації"
19.61kb.
Тема вступ до соціології права та девіантної поведінки визначення тематики та специфіки викладання курсу. Соціологія права та соціологія девіантної поведінки як спеціальні соціологічні теорії: підстави синтезу
108.65kb.
Государство и право в странах Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, Китай); государство и право античного мира; история римского права; феодальное государство и право в странах Европы и Востока; мусульманское право
194.65kb.
Темы квалификационных работ по курсу «экологическое право»
39.81kb.
1. опис навчальної дисципліни
689.04kb.
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет
1111.47kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 " Право" освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права" Затверджено
1545.83kb.