vesnat.ru страница 1
скачать файл
Фінансова звітність підприємства як об’єкт фінансового аналізу
ст. викл. Антонюк Н.А., студент Майковська Ю.М
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Розроблення звітності підприємства визначається необхідністю надання звітності підприємства користувачам, які намагаються оцінити фінансове положення підприємства. За допомогою аналізу фінансової звітності можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні сторони підприємства, що аналізується, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення.

Фінансовий облік — частина облікової інформації, в якій включено відомості про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є баланс і звіт про фінансові результати.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» основною вимогою, що ставиться до наданої інформації у фінансових звітах, є правдиве відображення діяльності підприємства. Необхідною умовою такого відображення є забезпечення якісної характеристики інформації: достовірність, зрозумілість, доречність і порівнюваність.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень.

Певною мірою звіти є відображенням фінансових результатів операцій та інших подій, об'єднуючи їх в основні класи згідно з економічними характеристиками. Ці основні класи мають назву елементи фінансових звітів. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Слід відмітити, що перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звіту

Передумовою звітності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Загальна оцінка фінансової звітності ґрунтується на аудиті балансу підприємства, дебіторсько-кредиторської заборгованості, фінансових результатів підприємства.

Двома найбільш розповсюдженими методами аналізу фінансової інформації є: вертикальний аналіз і аналіз коефіцієнтів.

При вертикальному аналізі компоненти фінансового звіту зіставляються із загальною сумою. Це відбувається, наприклад, тоді, коли дані статей виражені у відсотках до загальної суми щодо активів і доходів. Така інформація дуже корисна, тому що дозволяє керівництву відразу ж побачити можливі проблеми, такі, наприклад, як непропорційне зростання вартості реалізованої продукції у процентному вираженні відносно до доходу (виторгу) чи дебіторської заборгованості стосовно загальної суми активів.

Для одержання більш повної інформації про фінансовий стан підприємства застосовують також аналіз коефіцієнтів, які досліджують взаємозв'язок між компонентами фінансових звітів. Існують 15 основних фінансових коефіцієнтів, які належать до чотирьох категорій: коефіцієнти прибутковості чи рентабельності; коефіцієнти оборотності активів (показники ділової активності); коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти структури капіталу. Перші дві категорії коефіцієнтів використовуються для оцінки всієї діяльності компанії, дві останні - для виміру ступеня ризику компанії.Сучасний рівень розвитку наукових технологій змушує підприємства незалежно від форм власності застосовувати прикладні пакети бухгалтерських програм. Однією з негативних рис сучасного ринку бухгалтерських програм є те, що продавці не адаптують їх під конкретне підприємство, тому виникають певні труднощі при роботі з цими продуктами, і підприємства змушені залучати до роботи інженерів-програмістів для подальшої доробки і адаптації програми.

Отже, для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність.
скачать файлСмотрите также:
Фінансова звітність підприємства як об’єкт фінансового аналізу ст викл
35.05kb.
Державна статистична звітність
170.19kb.
Консолідований звіт про фінансові результати
172.45kb.
«Діагностика фінансового стану підприємства»
318.04kb.
Вступ 4 Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 7
579.05kb.
У фінансовій практиці зарубіжних компаній широко застосовуваним методом аналізу фінансової звітності є аналіз коефіцієнтів. Коефіцієнти застосовуються для визначення фінансового стану підприємства з різних поглядів
79.64kb.
Державна статистична звітність
177.12kb.
Рефераты, курсовые, дипломные работы Зміст Тема 1: Предмет і види економічного аналізу (ЕА) Види наступного аналізу Тема 2: Метод і методичні прийоми економічного аналізу
813.33kb.
6 Лектор : ст викл. Балик У. О., ст викл. Білик М. В
29.46kb.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"
55.78kb.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
305.12kb.
Рішення от 18. 06. 2013 №6/28-3200 м. Мариуполь Про ліквідацію комунального підприємства
12.86kb.