vesnat.ru страница 1
скачать файл
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИФорми документу за
ДКУД

організації-складача— ідентифі-каційний код ЄДРПОУ

Території за
СПАТО

Галузі
за ЗКГНГ

Виду еконо- мічної діяльності за КВЕД

Форми власності за
КФВ

організацій-но-правової форми гос-подарю- вання за КОПФГ

міністерства,. відомства., МДО, кон-церну, асоціації
за СПОДУ

вищестоя- щої органі-зації — ідентифіка- ційний код ЄДРПОУ
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Кому надсилається _________________________________________

__________________________________________________________(назва, та адреса одержувача)
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Назва суб'єкта туристичної діяльності _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
№ ліцензії ______________№ в реєстрі ________________________
Поштовий індекс та адреса __________________________________
__________________________________________________________Форма власності ___________________________________________

Назва міністерства (відомства), акціонерного товариства тощо, у віданні якого перебуває суб'єкт туристичної діяльності __________


__________________________________________________________
Загальна площа території, закріплена за суб'єктом, га ____________
__________________________________________________________

Наявність власних підприємств розміщення є, немає

_______________________
(підкреслити)

Форма № 1-ТУР (к)

Затверджена наказом Держкомстату України від 04.03.98. № 96.Поштова — за 1 півріччя і за 9 місяців

Подають:
1) до 10 липня та 10 жовтня — суб'єкти туристичної діяльності - Міністерству курортів і туризму Автономної Республіки Крим та відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій;


2) до 20 липня та 20 жовтня — зведений звіт — Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим, відповідні структурні підрозділи обласних. Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій:
— Держкомтуризму України;
— Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


за______________________________ 20__ р.

Розділ 1. РОЗПОДІЛ ТУРИСТІВ ЗА ЦІЛЯМИ ВІДВІДУВАННЯ ТА ВІКОМ


Назва показника

№ ряд­ка

Ін­декс рядка

Всього туристів, осіб (сума гр. 2-7)

у тому числі за цілями відвідування

вікові категорії (з гр. 1)

Кількість туро-днів, наданих туристам

служ-бова, ділова, бізнес, нав­чання

дозвіл­ля, відпо­чинок

ліку­вання

спор-тивно-оздо-ровчий туризм

спеці­алізо­ваний туризм

інші

діти

(до 14 років включ­но)підлітки

(15-17 років включ­но)молодь (18-28 років включ­но)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість обслугованих

(сума рядків 02 - 06)у тому числі

01

о


а


Іноземних туристів

02

о


а


Крім того, іноземних туристів, обслугованих без поселення в закладах розміщення

03

о


а


Туристів, які виїзджали за кордон

04

о


а


Крім того, туристів, які виїзджали за кордон, обслугованих без по-селення в підприємствах розміщення

05

о


а


Туристів, охоплених внутрішнім туризмом

06

о


а


Кількість туристів, яким було надано екскурсійні послуги

07х

х

х

х

х

х


хРозділ 1а. РОЗПОДІЛ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ЗА ВІКОМ ТА ЦІЛЯМИ ВІДВІДУВАННЯ

Назва показника

№ ряд­ка

Ін­декс ряд­ка

Діти (до 14 років включно), осіб

Підлітки (15 – 17 років включно), осіб

Нав-чання

дозвілля,
відпо­чинок

ліку­вання

спор-тивно-оздо-ровчий туризм

інші

Нав-чання

дозвілля, відпо­чинок)

ліку­вання

спор-тивно-оздо-ровчий туризм

інші

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість обслугованих

(сума рядків 02 – 06)у тому числі

01

оаіноземних туристів

02

оакрім того, іноземних туристів, обслугованих без поселення в закладах розміщення

03

оатуристів, які виїзджали за кордон

04

оакрім того, туристів, які виїзджали за кордон, обслугованих без по-селення в підприємствах розміщення

05

оатуристів, охоплених внутрішнім туризмом

06

оа
Розділ 2. ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника

Одиниця виміру

№ рядка

Фактично з початку року

А


Б


В


1


Обсяг наданих туристичних послуг

тис, грн.

01
з них

іноземним туристам

--//--

02
туристам, які виїжджали за кордон України

--//--

03
Витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг

--//--

04
з них

іноземним туристам

--//--

05
туристам, які виїжджали за кордон України

--//--

06
Платежі до бюджету

--//--

07
Заборгованість перед бюджетом

--//--

08
Балансовий прибуток

--//--

09
Прибуток, що спрямований на розвиток матеріально-технічної бази

--//--

10
Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам України

тис, дол

11
Витрати резидентів України, що виїжджали за кордон

--//--

12
Середньооблікова кількість працівників

осіб

13
Дата "________"_______________________20__р.(
М.П
у цифровій формі)


Виконавець ________________________________

(прізвище, ініціали і № телефону)


Керівник ______________________________________________


(підпис) (прізвише, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер _________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батьжові)
скачать файлСмотрите также:
Державна статистична звітність
177.12kb.
Державна статистична звітність
170.19kb.
Консолідований звіт про фінансові результати
172.45kb.
Перелік екзаменаційних питань по предмету „Звітність підприємств”
11.17kb.
Державна установа Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М
713.01kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Феодосійська міжрайонна державна податкова інспекція Автономної Республіки Крим Ідентифікаційний код за єдрпоу. 33180053 Місцезнаходження
21.8kb.
Фінансова звітність підприємства як об’єкт фінансового аналізу ст викл
35.05kb.
Козятинська районна державна адміністрація
31.3kb.
Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року №510
34.89kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
22.69kb.
Міністерство освіти України Запорізька Державна Інженерна Академія
299.01kb.
Дочірнє підприємство «Херсонський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», 31918234
60.63kb.