vesnat.ru страница 1
скачать файл
1. Модель оптимального портфеля Тобіна мінімізує ризик портфеля, котрий складається з

(*) ризикових та без ризикових інвестицій

( ) облігацій

( ) ризикових інвестицій


2. Яка характеристика дозволяє оцінити фірму на фоні дії інших фірм?

( ) середньоквадратичне відхилення прибутковості

(*) математичне очикування прибутковості

( ) коваріація доходності


3. Чи вірно, що дюрація – середнє зважене поточних вартостей платежів?

( ) так


(*) ні
4. В будь-який момент часу ф’ючерсна вартість може бути

[v] менше вартості спот

[v] дорівнює вартості спот

[v] більше вартості спот

[ ] жодна з відповідей не є правильною
5. По матриці виплат визначте найкращу стратегію по критерію Вальда виплати

(*) стратегія 1 // по критерию Вальда – выбирается минимум для каждой строки, а потом из полученных трех чисел – максимум

( ) стратегія 2

( ) стратегія 3


6. При якій умові матриці сплат критерій математичного очікування перетворюється у критерій Лапласа?

( ) елементи матриці сплат в стовпці рівні між собою

( ) елементи матриці сплат в рядку рівні між собою

(*) ймовірності виникнення ситуації рівні

// тю блин, если подумать, то тут все ответы верные %)
7. Базис активу – це

( ) сума вартості спот та ф’ючерсної вартості

(*) різниця вартості спот та ф’ючерсної вартості

( ) прогноз ф’ючерсної вартості


8. Визначте хибну відповідь. Опціонний контракт складається на:

( ) ф’ючерси

( ) відсоткові ставки

( ) облігації

( ) валюту

(*) на усі зазначені цінні папери чи товари може бути оформлений опціон

( ) товари

( ) акції


9. З якою фірмою слід укладати партнерські відносини?

(*) надійність ААА, КТЛ > 2

( ) надійність АА, КТЛ = 2

( ) надійність ВВВ, КТЛ < 2


10. Для «ідеального» ринкового портфеля показник

( ) менше одиниці

(*) дорівнює одиниці

( ) більше одиниці


11. Доходність та ризик яких цінних паперів більше з нижче зазначених

( ) привілейовані акції

(*) прості акції

( ) облігації


12. Ціна форвардного контракту залежить від

(*) кон’юнктури ринка

( ) вартості товару

( ) строку виконання контракту


13. Чи вірно, що функція корисності – це кількісна оцінка привабливості товару

(*) так


( ) ні
14. При відкритті на біржі позицій інвестори вносять маржу – це

(*) залог

( ) гарантійні обов’язки

( ) пакет цінних паперів


15. Біноміальна модель Блека-Шоуелза базується на пропозиції, що курс актива підлягає

( ) лог-нормальному закону

(*?) нормальному закону

( ) розподіленню Пуасона


16. Чи можливо для прийняття рішення о доцільності укладання ф’ючерсного контракту використовувати моделі прогнозування на базі динамічного ряду?

(*) так


( ) ні
17. Якщо дюрація дорівнює 3, то при збільшенні відсоткової ставки на 1%, теперішня вартість потоку платежу

( ) збільшиться на 3%

(*) зменшиться на 3%

( ) залишиться без змін


18. Модель оптимального портфеля Марковица мінімізує ризик портфеля для

(*?) ризикових інвестіцій

( ) облігацій

( ) ризикових та без ризикових інвестицій


19. Хеджерування опціонних позицій передбачає одночасне отримання

( ) «покритого» опціону

(*?) опціонів «колл» та «пут»

( ) закриття позицій на фондовій біржі активами


20. Чи є вірним твердження, що привілейовані акції – це «довічна облігація»?

( ) так


(*?) ні
21. Які цінні папери з перелічених є формою ділового зобов’язання?

// (может, «долгового» обязательства??)

[v?] облігації

[v] векселі

[v?] розписки

[ ?] варанти

[ ?] акції
22. Визначте хибну відповідь. Функція корисності може бути описана кривою:

( ) логарифмічною

( ) квадратичною

( ) експоненціальною

(*) ступеневою

( ) функція корисності може бути описана всіма зазначеними функціями


23. Чи вірне ствердження, що фінансові ризики належать до чистих ризиків?

( ) так


(*) ні
24. График функции полезности денег является:

( ) выпуклым

(*) вогнутым // - точно вогнутым. подтверждено экспериментальным путем %)
25. что такое индекс Доу-Джонса?

«Индекс рассчитывается как среднее взвешенное цен на акции охваченных компаний, что позволяет учитывать сплиты и другие изменения, влияющие на цену акций.Одним из существенных недостатков индекса Доу-Джонса является способ его вычисления — при подсчете индекса более дорогие акции учитываются с большим весом, что приводит к ситуациям, когда большое изменение цены относительно дешевой акции может быть скомпенсировано незначительным изменением цены более дорогой акции. Кроме того, охватывая лишь 30 акций, индекс Доу-Джонса плохо подходит на роль индекса общей активности фондового рынка.»
«Спот (Spot) - условия расчетов, при которых оплата по сделке производится немедленно (в течение 2-х дней). Синоним наличных или кассовых сделок. Являются противоположными срочным сделкам.»
скачать файлСмотрите также:
2. Яка характеристика дозволяє оцінити фірму на фоні дії інших фірм
35.54kb.
Рефлексія людини риса божественного розуму, яка дозволяє пізнати свою сутність
47.6kb.
Тзов «Лост, Лтд» Івано-Франківськ, вул
412.2kb.
3. Основи теорії прийняття управлінських рішень Ілюстративні матеріали
59.51kb.
Поради щодо зустрічей команди, яка пише маркетинговий план
13.48kb.
Вища математика
179.57kb.
 Термін дії закордонного паспорту має становити мінімум 3 місяці після кінцевої дати терміну дії візи
81.18kb.
Не завжди конкурентна фірма входить на ринок за такої сприятливої кон’юнктури, яка дозволяє їй максимізувати прибуток. Можливі ситуації, коли ціни не забезпечують прибутковості на жодному з обсягів
37.92kb.
12. Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") школах Стародавньої Греції
46.23kb.
Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами. Математика, 5 клас Валентина Гусєва
50.92kb.
Звучить мелодія "Ой на Івана на Купала", на її фоні звучать слова
72.49kb.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0127
272.13kb.